Skip links

Statut i pravilnici

Statut političke stranke Centar

Statut političke stranke Centar odražava vrijednosti koje zastupamo i načela za koja se zalažemo, za modernu i otvorenu Hrvatsku.

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010-pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Skupština stranke Centar donijela je dana 10.12.2023. god.

 

STATUT

političke stranke CENTAR

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom politička stranka Centar (u daljnjem tekstu: Stranka) uređuje i utvrđuje: svoj naziv i sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljeve i način djelovanja, članstvo, ustrojstveni oblik, upravna tijela i načine njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te načina odlučivanja, sredstva za rad, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

 

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

(1) Naziv Stranke je Centar.

(2) Sjedište Stranke je u Splitu. O promjeni adrese sjedišta stranke odlučuje Predsjedništvo stranke.

 

Članak 4.

(1) Stranka se može povezivati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj. Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije. Prijedlog odluke o tome donosi Predsjedništvo Stranke, a potvrđuje ili odbacuje Skupština.

 

Članak 5.

(1) Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik stranke. U slučaju spriječenosti Predsjednika stranke, Stranku predstavlja i zastupa Potpredsjednik koji je na Skupštini stranke izabran s više glasova.

(2) U slučaju trajne odsutnosti Predsjednika (više od 2 mjeseca), Predsjedništvo pokreće postupak za izbor novog Predsjednika.

 

Članak 6.

(1) Stranka ima svoj znak i pečat.

(2) Znak na pečatu je logotip riječi Centar. Logotip čini riječ Centar napisana kurentnim pismom od čega je samo početno slovo C verzalno. Pečat je četvrtastog oblika. Format pečata je 45×15 mm, natpis Centar nalazi se na sredini pečata i iznosi 43,8×6,4 mm.

CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 7.

(1) Stranka djeluje kao grupa slobodnih i ravnopravnih članova koji dijele temeljne vrijednosti: promicanje demokracije, odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima, građanska proaktivnost, zaštita temeljnih ljudskih prava te ekonomski razvoj koji uključuje zaštitu okoliša i stvaranje dobrobiti za cijelo društvo.

(2) Stranka se zalaže za promicanje i implementaciju temeljnih vrijednosti kroz sljedeće aktivnosti:

 • promicanje općeg dobra kao temeljne vrijednosti političkog djelovanja,
 • jačanje demokratskog sustava kroz primjenu načela izravne demokracije i uključivanje svih zainteresiranih dionika (građani, civilno društvo, struka) u odlučivanje kad god je to moguće,
 • racionalizaciju i modernizaciju uprave s ciljem transparentnog upravljanja, povećanja djelotvornosti, bolje dostupnosti informacija i usluga građanima i smanjenja troškova,
 • jačanje razvoja regija, lokalne i regionalne samouprave kroz dugoročno, strateško planiranje uz uključivanje svih političkih opcija i svih zainteresiranih dionika,
 • čuvanje i racionalno raspolaganja prirodnim i ostalim resursima posebice onima koji predstavljaju vrijednost za lokanu zajednicu ili nacionalno dobro,
 • poticanje svih građana na aktivno i odgovorno ponašanje u društveno političkom djelovanju,
 • razvijanje socijalne uključenosti i zaštite ranjivih skupina društva,
 • zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka bez obzira na vjeru, nacionalnost, spol, rasu, političko opredjeljenje, socijalni status i sve ostale različitosti,
 • stvaranje uvjeta da obrazovanje i znanje postanu temeljni ljudski i gospodarstveni resursi,
 • poticanje poduzetništva i inovacija,
 • omogućavanje jednake dostupnosti obrazovanja, rada, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture i sporta, te zdravog okoliša svim građanima
 • zagovaranje tolerancije, odnosno promicanje kulture nenasilja te stvaranje kulture dijaloga, suradnje i povjerenja na principima postupanja u dobroj vjeri i korištenja pojedinačnih i grupnih potencijala.

 

Članak 8.

(1) U ostvarivanju temeljnih načela i ciljeva iz članka 7. ovog Statuta Stranka se koristi demokratskim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode i oblike nesnošljivosti.

ČLANSTVO

Članak 9.

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH koji prihvaća ovaj Statut i Program Stranke.

(2) Članom Stranke postaje se ispunjavanjem pristupnice te upisom u Registar članova.

(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Podružnice u kojem potencijalni član ima prijavljeno prebivalište ili boravište ili, ako ne postoji Podružnica, Predsjedništvo Stranke.

(4) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.

(5) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno pisano obrazloženje odluke višem ustrojstvenom obliku.

(6) Svaku promjenu prebivališta ili boravišta član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke.

(7) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližem teritorijalnom ustrojstvenom obliku.

(8) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Registar članova.

 

Članak 10.

(1) Članovi Stranke mogu biti: redovni i počasni.

(2) Redovni članovi su članovi Skupštine i ostalih tijela stranke. Redovni članovi imaju sva prava i obveze opisane ovim Statutom. Ukoliko redovni član nije u mogućnosti aktivno ispunjavati svoje obveze definirane Statutom, Predsjedništvo može odlučiti o promjeni njegovog statusa u počasnog člana.

(3) Počasni članovi su članovi koji ne sudjeluju odlučivanjem u radu Stranke (prema svome izboru ili odlukom Predsjedništva), no pružaju podršku svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom i tako doprinose ostvarivanju programa Stranke. Počasni članovi mogu iznositi svoja mišljenja i prijedloge, ali nisu dužni plaćati članarinu, ne mogu birati i biti birani u tijela Stranke, niti glasovati prilikom donošenja odluka.

(4) Odluku o prelasku iz počasnog u redovno članstvo na zahtjev člana nakon najmanje 3 mjeseca počasnog članstva donosi Predsjedništvo Podružnice ili ako ne postoji podružnica Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 11.

(1) Ne može članom Stranke postati:

 1. osoba koja je već članom druge političke Stranke u RH.
 2. osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela:
  • korupcije,
  • gospodarskog kriminala,
  • organiziranog kriminala,
  • djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
  • protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja,
  • protiv osobne slobode,
  • protiv spolne slobode,
  • spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja,
  • rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije.

 

 

(2) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela utvrđena ovim člankom, sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne osuđujuće presude člana se automatizmom briše iz Registra članova.

(3) Prava, obveze i odgovornosti svih članova te postupak učlanjenja i sva druga pitanja koja se odnose na članove Stranke, a koja nisu regulirana ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu.

 

Članak 12.

(1) Prava redovnog člana Stranke su:

 • sukreirati stranačku politiku prijedlozima na skupštini Stranke,
 • birati članove tijela Stranke i biti biran te sudjelovati u radu tijela Stranke,
 • biti izvještavan o radu Stranke,
 • podnijeti ostavku na dužnost koju obnaša,
 • istupiti iz Stranke.

(2) Svaki redovni član Stranke dužan je:

 • poticati rad Stranke,
 • provoditi odluke tijela Stranke,
 • pridržavati se Statuta, vrijednosti Stranke i aktivno djelovati prema ostvarivanju programa Stranke,
 • sudjelovati u djelatnostima Stranke prema svojim kompetencijama, interesima i mogućnostima,
 • svojim djelovanjem i ponašanjem štititi interese Stranke te promicati Stranku u javnosti,
 • čuvati i podizati ugled Stranke, čuvati materijalna dobra, povjerljive informacije i izvršavati preuzete obveze,
 • plaćati godišnju članarinu koja je utvrđena posebnom odlukom Predsjedništva Stranke.

 

Članak 13.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

 1. istupanjem na temelju pisane izjave člana,
 2. brisanjem:
  • ako član da netočne ili neistinite podatke pri pristupanju,
  • ako član premine,
  • članstvom u drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj.

(2) Odluku o isključenju iz navedenih razloga donosi Predsjedništvo Stranke na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Isključeni član može podnijeti žalbu Nadzornom odboru Stranke u roku 8 dana od primitka odluke Predsjedništva. Nadzorni odbor Stranke mora odlučiti o žalbi u roku od trideset dana od primitka žalbe i njegova odluka je konačna. Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.

(3) U slučaju prestanka članstva u Stranci, osoba koja je bivši član mora vratiti sva sredstva koja pripadaju Stranci i koja su joj dana od strane Stranke radi obavljanja dužnosti u Stranci.

 

Članak 14.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima, sukladno propisanoj proceduri.

(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka ukoliko postoji sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.

 

USTROJSTVENI OBLICI STRANKE – PODRUŽNICE I OGRANCI STRANKE

Članak 15.

(1) Ustrojstveni oblik Stranke sastoji se od sljedećih oblika: ogranaka i podružnica.

(2) Odluku o osnivanju i raspuštanju podružnica donosi Predsjedništvo Stranke.

(3) Odluku o osnivanju i raspuštanju ogranaka donosi Predsjedništvo Podružnice na čijem se području ogranak nalazi ili Predsjedništvo Stranke.

(4) Dok se ne osnuju ustrojstveni oblici Predsjedništvo Stranke može imenovati povjerenike za
pojedina područja, te im odrediti ovlasti i zadaće. Mandat članova tijela ustrojstvenih oblika traje četiri godine i može se ponoviti dva puta.

(5) U slučaju neuspjele (neodržane) izborne skupštine ustrojstvenog oblika, te drugih opravdanih razloga za nekonstituiranje predsjedništva ustrojstvenog oblika, Predsjedništvo stranke može imenovati Povjerenika koji preuzima ulogu predsjedništva ustrojstvenog oblika te samim tim sva prava i obveze do ponovnog izbora predsjedništva.

 

Članak 16.

(1) Najniži ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak Stranke osniva se za područje općine, grada ili osnovnih jedinica mjesne samouprave (mjesni odbori, gradski kotarevi ili četvrti).

(2) Ogranak se može osnovati ako na području za koje se osniva ima najmanje (5) pet članova
potrebnih za rad tijela ogranka predviđenih ovim Statutom. Ako zbog bilo kojeg razloga broj
članova u nekom ogranku padne na manje od pet (5), Ogranak se smatra raspuštenim.
Predsjednik ili povjerenik Podružnice kojoj pripada Ogranak ili Predsjedništvo stranke dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Ogranka u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Ogranka može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(3) Tijela ogranka su:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik,
 4. Tajnik.

(4) Predsjednik i Tajnik ogranka biraju se na neposrednim izborima.

(5) Skupština ogranka bira članove predsjedništva ogranka.

 

Članak 17.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik stranke je Podružnica. Podružnica Stranke osniva se za područje regije. Područje koje pokriva Podružnica određuje se odlukom Predsjedništva.

(2) Podružnica se može osnovati ukoliko na području regije ima najmanje deset (10) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u Podružnici padne na manje od deset (10), Podružnica se smatra raspuštenom. Predsjedništvo stranke dužno je pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Podružnice u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Podružnice može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(3) Tijela podružnice su:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik,
 4. Tajnik.

(4) Predsjednik i Tajnik podružnice biraju se na neposrednim izborima.

(5) Skupština podružnice bira članove predsjedništva podružnice.

 

Članak 18.

(1) Podružnice i ogranci Stranke nemaju status pravnih osoba.

 

Članak 19.

(1) Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio Stranke, provodeći samostalno, na svojem području
politiku Stranke izraženu u Statutu, Programu i odlukama tijela viših razina organizacije.

 

Članak 20.

(1) Ogranci, podružnice, kao i drugi pojedini ustrojstveni oblici Stranke imaju slobodu djelovanja ukoliko se isto slaže s temeljnim načelima i vrijednostima Stranke izraženim u Statutu i programu.

 

Članak 21.

(1) Za pojedina programska područja ili područja djelovanja mogu se osnovati savjeti, forumi ili drugi ustrojstveni oblici djelovanja Stranke.

(2) Sva pitanja vezana za ustrojstvo i način rada ustrojstvenih oblika, a koja nisu uređena ovim
Statutom bit će regulirana posebnim Odlukama Predsjedništva.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 22.

(1) Središnja tijela Stranke su:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik,
 4. Glavni tajnik,
 5. Nadzorni odbor.

(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela Stranke provodi se elektroničkom poštom. U slučaju ako neki član nema elektroničku poštu poziv se dostavlja putem pošte.

(3) Sjednice svih središnjih tijela Stranke mogu se u posebnim slučajevima, koje definira Predsjedništvo, održavati i putem videokonferencije.

(4) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci kao i prijedlozi akata i odluka za sjednice svih središnjih tijela Stranke objavljuju se na internim web-stranicama središnjih tijela Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim članovima tijela.

(5) Nakon što ih usvoje nadležna tijela, svi dokumenti objavljuju se na web-stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.

(6) Profesionalna zapošljavanja u Stranci reguliraju se posebnim Odlukama koji donosi
Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 23.

(1) Skupština Stranke je najviše tijelo upravljanja Strankom. Skupštinu Stranke čine svi redovni
članovi Stranke dok njihov broj ne prijeđe tristo (300), a nakon toga članove skupštine čine predstavnici podružnica s cijelog područja njenog djelovanja i to tako da članovi podružnice neposredno biraju za svakih započetih 10 redovnih članova jednog svog delegata u Skupštinu Stranke.

(2) Odluku o broju članova Skupštine utvrđuje Predsjedništvo Stranke uvidom u Registar članova sa stanjem 30 dana prije održavanja Skupštine.

 

Članak 24.

(1) Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

(2) Redovna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke, te Predsjednik njome zasjeda.

(3) Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za
Hrvatski sabor u roku od 90 dana od službene objave rezultata izbora. Izbornu skupštinu saziva Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke. Odluka Predsjedništva Stranke sadrži dnevni red izborne Skupštine i upute o kandidacijskom postupku, načinu glasovanja, utvrđivanju rezultata.

(4) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednik samostalno ili na prijedlog:

 • Predsjedništva Stranke natpolovičnom odlukom,
 • Nadzornog odbora natpolovičnom odlukom,
 • najmanje 25% članova Stranke.

(5) Ako Predsjednik nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Skupštine po prijedlogu
predlagatelja iz st. 4. ovog članka te svoju odluku ne dostavi tim predlagateljima u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Predsjedništvo ili Nadzorni odbor ili najmanje 25% članova Stranke, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

(6) Radi lakšeg organiziranja Skupštine, u slučaju da je saziva 25% članova Stranke, sazivatelj za potrebe organizacije Skupštine treba imenovati Povjerenstvo kojeg čine najmanje 3 člana čija imena moraju biti navedena na pozivnici.

 

Članak 25.

(1) Rok za dostavu poziva i dnevnog reda članovima je najmanje tjedan dana prije održavanja Skupštine elektroničkom poštom. U slučaju ako neki član nema elektroničku poštu poziv na
Skupštinu se obavlja putem pošte uz dostavljanje dnevnog reda.

 

Članak 26.

(1) Skupština Stranke može pravovaljano donositi odluke ako joj prisustvuje više od 50% ukupnog broja članova Skupštine ili ukupnog broja izabranih delegata, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja s time da za njenu pravovaljanost u ovom slučaju mora biti prisutna 1/3 članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.

(2) Skupština Stranke:

 • razrješava Predsjednika i Glavnog tajnika
 • bira i razrješava dva Potpredsjednika, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora
 • utvrđuje temeljna načela i stajališta Stranke,
 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta,
 • donosi i mijenja Program Stranke,
 • donosi Pravilnik o radu Skupštine Stranke,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Stranke,
 • usvaja financijski plan,
 • potvrđuje ili odbacuje prijedlog odluke Predsjedništva o učlanjenju u domaće koalicije i međunarodne asocijacije srodnih stranaka,
 • donosi smjernice i odluke o ostalim pitanjima vezanim uz rad Stranke,
 • donosi odluku o prestanku rada Stranke.

 

Članak 27.

(1) Predsjednik i Glavni tajnik biraju se iz redova članova Stranke na neposrednim izborima na mandat od četiri (4) godine. Predsjednik i Glavni tajnik za svoj rad odgovaraju Skupštini Stranke, te su odgovorni za provođenje odluka Skupštine. Predsjednik i Glavni tajnik mogu prije isteka mandata podnijeti ostavku.

(2) Kandidature za Predsjednika prima Predsjedništvo te sastavlja izbornu listu kandidata. Sastavni dio kandidature za Predsjednika je prijedlog kandidata za Glavnog tajnika. Kandidati za Predsjednika i Glavnog tajnika, uz životopise, prilažu prijedlog plana i programa rada za period mandata, koji dostavljaju najmanje sedam (7) dana prije izbora.

(3) Predsjednik i Glavni tajnik biraju se u dva kruga glasovanja za slučaj da u prvom krugu ne dobiju natpolovičnu većinu važećih glasova. Dvije kandidature, koje dobiju najviše glasova, idu u izbor u drugom krugu. Glasovanje je tajno. Predsjednik i Glavni tajnik postaju oni čija kandidatura dobije više glasova članova.

(4) Postupak izbora novog Predsjednika pokreće se u ovim slučajevima:

 • redovitim reizborom svake godine,
 • po zahtjevu samoga Predsjednika,
 • ukoliko na zahtjev 2/3 Predsjedništva, Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku,
 • ukoliko na pisani zahtjev 1/3 članova Skupštine, Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku.

 

Članak 28.

(1) Predsjednik:

 • predstavlja i zastupaju Stranku,
 • saziva i predsjedava Skupštinom i sjednicama Predsjedništva,
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
 • promiče Stranku zajedno sa svim ostalim članovima Stranke,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke,
 • podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru Stranke.

 

Članak 29.

(1) Glavni tajnik djeluje u skladu s ovlastima koje mu povjeri Predsjednik te Predsjedništvo Stranke, predstavlja Stranku u javnosti po nalogu Predsjednika te mu pomaže u radu.

(2) Glavni tajnik brine o financijskom i materijalnom poslovanju stranke, te organizira sjednice središnjih tijela stranke i sudjeluje u izradi dokumenata stranke.

(3) Glavni tajnik obavlja kadrovske, tehničke i opće poslove za koje neko drugo tijelo nije zaduženo.

(4) Glavni tajnik koordinira rad međunarodnog, političkog i organizacijskog tajnika, koje imenuje i razrješuje Predsjedništvo stranke na prijedlog Predsjednika i Glavnog tajnika. Ako
neki od tajnika nije imenovan onda njegove funkcije obavlja Glavni tajnik. Sva tri tajnika sudjeluju u radu Predsjedništva, bez prava glasa, osim ako nisu izabrani ili imenovani članovi
Predsjedništva. Mandat svih tajnika je usklađen s mandatom predsjedništva stranke, a djeluju u okviru Središnjeg ureda stranke.

(5) Odgovornosti i zadaci svih tajnika su definirani u Pravilniku o članstvu i ustroju stranke.

 

Članak 30.

(1) Predsjedništvo Stranke je najviše upravno tijelo između dviju Skupština Stranke.

(2) Predsjedništvo Stranke ima najviše 17 članova.

(3) Predsjedništvo čine Predsjednik, dva (2) Potpredsjednika, Glavni tajnik, pet (5) članova Predsjedništva i Predsjednici podružnica. Skupština stranke bira sedam (7) članova Predsjedništva. Dva (2) izabrana člana Predsjedništva s najvećim brojem glasova postaju Potpredsjednici Stranke. Izabrani Potpredsjednik može odustati od funkcije te biti običan član Predsjedništva, a Potpredsjednik postaje sljedeći član Predsjedništva s najvećim brojem glasova.

(4) Predsjedništvo Stranke može, zbog potreba proširenja svojega djelovanja, svojem sastavu
priključiti (kooptirati) nove članove iz reda redovitih članova Stranke. O izboru dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva. Broj dodatnih članova može biti najviše dva člana.

(5) Predsjedništvo Stranke može, zbog odstupanja s dužnosti člana Predsjedništva, svojem sastavu priključiti (kooptirati) zamjenske članove iz reda redovitih članova Stranke. O izboru zamjenskih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva.

(6) Predsjedništvo kooptirane članove, nakon što ih jednom izabere, ne može opozvati već to može učiniti samo Skupština stranke.

(7) Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice Predsjedništva Stranke saziva Predsjednik i njima predsjeda. Predsjedništvo može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko je prisutna većina članova Predsjedništva. Odluke se donose natpolovičnom većinom članova Predsjedništva.

(8) Predsjedništvo Stranke:

 • brine o izvršenju usvojenoga programa rada i provedbi odluka Skupštine Stranke,
 • utvrđuje prijedloge programa i planove rada,
 • saziva Skupštinu Stranke,
 • donosi pravilnik o svom radu,
 • izrađuje prijedlog Statuta, Pravilnika i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • provodi financijski plan, upravlja imovinom i novčanim sredstvima Stranke,
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Stranke,
 • na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini završni godišnji izvještaj o radu i godišnja financijska izvješća,
 • jednom godišnje, na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini prijedlog programa rada i financijski plan,
 • imenuje radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • imenuje savjete, forume i druge ustrojstvene oblike prema potrebi,
 • analizira rad izabranih zastupnika Stranke u lokalnim odnosno državnim tijelima,
 • brine o kvaliteti članstva Stranke i ima pravo privremenog veta kojim se potencijalnom članu izriče odgoda primanja u Stranku u trajanju do 12 mjeseci,
 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke,
 • provodi kandidacijski postupak i predlaže Skupštini kandidate za tijela Stranke,
 • odlukom može otpisati obvezu uplate članarine,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Stranke.

 

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor Stranke nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Stranke i njenih ustrojstvenih oblika. Nadzorni odbor se sastoji od tri (3) člana. Članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati dužnost u niti jednom drugom tijelu Stranke. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Stranke na jednoj zajedničkoj listi, a oni između sebe biraju predsjednika. Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine. Nadzorni odbor može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko su prisutni svi članovi Nadzornog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor Stranke:

 • ocjenjuje statutarnost odluka drugih tijela Stranke,
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje Stranke,
 • nadzire zakonitost djelovanja Stranke,
 • o svom djelovanju i mišljenju izvještava Skupštinu Stranke i tijelo čiji je rad nadziran,
 • donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Stranke,
 • obavlja i druge poslove sukladno Statutu.

IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 32.

(1) Svi izbori za članove tijela Stranke su tajni.

(2) Svaki se član Stranke može kandidirati za središnja tijela Stranke pod uvjetima koji su definirani odlukom Predsjedništva o sazivanju izbora i Izborne Skupštine.

(3) Svaki se član može kandidirati samo za jednu funkciju u središnjim tijelima Stranke.

(4) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova ukupnog broja članova ili delegata tijela koje provodi izbor pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje je izbor provelo.

(5) Neposredni izbori za dužnosnike i članove tijela Stranke provode se popunjavanjem glasačkog listića na biračkim mjestima u organizacijama Stranke. Glasovanje se može provesti i dopisnim ili elektroničkim putem, ako su ispunjeni tehnički uvjeti. Glasovanje se može provesti na Skupštini ustrojstvenog oblika u slučaju kad Skupštinu čine svi redovni članovi ustrojstvenog oblika.

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 33.

(1) Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:

 1. Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju: za Predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu – Skupština Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke;
 2. za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjedništva Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke; ili ukoliko nema Ogranka Skupština Podružnice na prijedlog Predsjedništva Podružnice na čijem se području nalaze isti uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 3. za vijećnike u županijskim skupštinama/Skupštini grada Zagreba – Skupština Podružnice ili Skupština Ogranka, ukoliko nema Podružnice, na prijedlog Predsjedništva Podružnice ili Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 4. za kandidate za načelnike i gradonačelnike – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjedništva Ogranaka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke; ili ukoliko nema Ogranka Skupština Podružnice na prijedlog Predsjedništva Podružnice na čijem se području nalaze isti uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 5. za kandidate za župane i gradonačelnika Zagreba – Skupština Podružnice ili Skupština Ogranka, ukoliko nema Podružnice, na prijedlog Predsjedništva Podružnice ili Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 6. za kandidate za tijela mjesne samouprave – Predsjedništvo Ogranaka, odnosno Podružnice;
 7. za odluku o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama Ogranak i Podružnica mora zatražiti prethodno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 8. eventualne primjedbe Predsjedništva na liste kandidata za vijećnike u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave, odnosno na prijedloge kandidata za izvršnu vlast lokalne i regionalne samouprave, tijela koja imenuju kandidate dužna su razmotriti i obrazloženo na njih odgovoriti. U slučaju neslaganja, odluke su pravovaljane ako su usvojene s 2/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Ogranka ili Podružnice.

FINANCIRANJE

Članak 34.

(1) Stranka radi osiguravanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacije), propagandnih materijala, organiziranja stranačkih manifestacija, prodajom materijala s logotipom stranke te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

 

PRESTANAK RADA STRANKE I NJENIH USTROJSTVENIH OBLIKA

Članak 35.

(1) Stranka prestaje postojati odlukom Skupštine Stranke 2/3 većinom glasova ukupnog broja
članova Skupštine, te sukladno odredbama Zakona o političkim strankama. Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Do izbora Predsjednika, novog Glavnog tajnika, Predsjedništva i Nadzornog odbora njihove ovlasti obnašaju trenutni Supredsjednici, Glavni tajnik, Predsjedništvo i Nadzorni odbor Stranke.

Članak 37.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

Članak 38.

(1) Ovaj Statut tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Nadzorni odbor Stranke.

Članak 39.

Ovaj Statut objavit će se u javnom glasilu Narodne novine.

 

U Zagreb 10.12.2023. godine

 

Ivica Puljak

Predsjednik Stranke

Temeljem članka 30. stavka 7. točke 5.) Statuta, Skupština stranke Centar na svojoj sjednici održanoj 2. rujna 2023. god. donijela je:

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU I USTROJU STRANKE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom regulira unutarnji ustroj Stranke Centar te postupak upisa članova i brisanja iz evidencije članstva Stranke Centar (u daljnjem tekstu: Stranka).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i Program Stranke.

(2) Pravovaljanu pristupnicu za učlanjenje u Stranku predstavlja pristupnica koju je član ispunio na službenoj web stranici stranke. Sastavni dio pristupnice je upitnik koji popunjava član zajedno s pristupnicom i životopisom.

(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Ogranka u kojem je potencijalni član ima prijavljeno prebivalište ili boravište.

(4) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo, ovisno o postojećim tijelima, donosi Predsjedništvo Podružnice ili, ako ne postoji Podružnica, Predsjedništvo Stranke.

(5) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.

(6) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno pisano obrazloženje odluke višem ustrojstvenom obliku.

(7) Odluku o odbijanju upisa tijelo koje obavlja upis dužno je donijeti najkasnije u roku od 15 dana i zajedno s obrazloženjem dostaviti ga članu.

(8) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližem teritorijalnom ustrojstvenom obliku. Član istovremeno pripada najviše jednom Ogranku i jednoj Podružnici.

(9) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Registar članova.

(10) Za ispis iz Registra članova Stranke pravovaljan je zahtjev člana koji osobno dostavi u Središnji ured Stranke pisanim putem ili elektroničkom poštom.

(11) Svaku promjenu podataka upisanih u pristupnicu član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku 15 dana nakon nastanka promjene (prebivalište ili boravište, broj telefona, e-mail).

(12) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član se dužan u najkraćem roku (ali ne dužem od 15 dana) odjaviti u postojećoj Podružnici kao uvjet upisa u drugu Podružnicu.

 

ZAPREKE ZA UPIS U STRANKU

Članak 3.

(1) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

(2) Član Stranke ne može biti nitko tko je pravomoćno osuđen za kaznena djela:

 1. korupcije,
 2. gospodarskog kriminala,
 3. organiziranog kriminala,
 4. djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 5. protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja,
 6. protiv osobne slobode,
 7. protiv spolne slobode,
 8. spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja,
 9. rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije.

 

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 4.

(1) Prava redovnog člana Stranke su:

 • sukreirati stranačku politiku prijedlozima na skupštini Stranke,
 • birati članove tijela Stranke i biti biran te sudjelovati u radu tijela Stranke,
 • biti izvještavan o radu Stranke,
 • podnijeti ostavku na dužnost koju obnaša,
 • istupiti iz Stranke.

 

Članak 5.

(1) Svaki redovni član Stranke dužan je:

 • poticati rad Stranke,
 • provoditi odluke tijela Stranke,
 • pridržavati se Statuta, vrijednosti Stranke i aktivno djelovati prema ostvarivanju programa Stranke,
 • sudjelovati u djelatnostima Stranke prema svojim kompetencijama, interesima i mogućnostima,
 • svojim djelovanjem i ponašanjem štititi interese Stranke te promicati Stranku u javnosti,
 • čuvati i podizati ugled Stranke, čuvati materijalna dobra, povjerljive informacije i izvršavati preuzete obveze,
 • plaćati godišnju članarinu koja je utvrđena posebnom odlukom Predsjedništva Stranke.

 

ČLANSTVO

Članak 6.

(1) Član Stranke može pripadati Podružnici i Ogranku prema mjestu boravišta ako izvan mjesta prebivališta boravi više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, član Stranke ima pravo kandidiranja na unutarstranačkim izborima u Podružnici i Ogranku kojem pripada.

(3) Članovi Stranke koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske i nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj pripadaju posebnoj Podružnici zbog evidencije članstva.

(4) Članovi Stranke koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a privremeno ili stalno borave u inozemstvu, pripadaju Podružnici i Ogranku prema prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 7.

(1) U slučaju neplaćanja članarine i nepodnošenja Zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine, status člana prelazi u mirovanje.

(2) Član koji ima ovaj status zbog neplaćanja članarine može na vlastiti zahtjev ponovo postati aktivan redovni član odlukom Predsjedništva Ogranka, Predsjedništva Podružnice ili Predsjedništva Stranke, a nakon podmirenja članarine.

(3) Odluku Predsjedništva Ogranka ili Predsjedništva Podružnice o ponovnom uključivanju člana u redovno članstvo predsjednik Ogranka dužan je dostaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

 

MIROVANJE ČLANSTVA

Članak 8.

(1) Član može svoje članstvo staviti u mirovanje zbog osobnih i profesionalnih razloga, a može nastupiti i zbog neplaćanja članarine.

(2) Odluku o početku i prestanku mirovanja članstva donosi, na temelju molbe člana, Predsjedništvo Ogranka, Predsjedništvo Podružnice ili Predsjedništvo Stranke u slučaju da nisu utemeljeni ogranak ni podružnica na području djelovanja člana stranke.

(3) U slučaju da član obavlja funkcije u nekom od tijela stranke, mirovanje članstva znači i mirovanje funkcije. Mirovanje funkcije treba odobriti i tijelo u kojem se funkcija obavlja. U slučaju da tijelo to ne odobri, član mora podnijeti ostavku na funkciju i na njegovo mjesto se bira novi član. Mirovanje funkcije može trajati najviše 6 mjeseci (kumulativno), ili iznimno do sljedeće sjednice tijela koji može izabrati novog člana na tu funkciju.

 

SUSPENZIJA ČLANSTVA

Članak 9.

(1) Prije izricanja mjere isključenja iz članstva prema članku 13. Statuta Stranke, Predsjedništvo može donijeti prema članovima stranke obrazloženu disciplinsku mjeru suspenzije članstva, na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Odluka se donosi odmah po primitku prijedloga.

(2) Suspenzija znači privremeno oduzimanje prava iz članka 12. Statuta, kao i prava na obnašanje funkcija u Stranci.

(3) Suspenzija može trajati najviše šest mjeseci nakon čega se donosi konačna odluka o statusu članstva.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 10.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

 1. istupanjem na temelju pisane izjave člana,
 2. brisanjem:
  • ako član da netočne ili neistinite podatke pri pristupanju,
  • ako član premine,
  • članstvom u drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj.

(2) Odluku o isključenju iz navedenih razloga donosi Predsjedništvo Stranke na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Isključeni član može podnijeti žalbu Nadzornom odboru Stranke u roku 8 dana od primitka odluke Predsjedništva. Nadzorni odbor Stranke mora odlučiti o žalbi u roku od trideset dana od primitka žalbe i njegova odluka je konačna. Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.

(3) U slučaju prestanka članstva u Stranci, osoba koja je bivši član mora vratiti fizička i financijska sredstva koja su joj dana radi obavljanja dužnosti u Stranci.

 

REGISTAR ČLANOVA

Članak 11.

(1) Registar članova Stranke vodi i za njega je odgovoran Organizacijski tajnik uz suradnju sa Glavnim tajnikom stranke.

(2) Registar članova Stranke tajan je u smislu tajnosti podataka koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 12.

(1) Uvid u Registar članova imaju:

 1. Predsjednik i potpredsjednici Stranke,
 2. Glavni i Organizacijski tajnik Stranke,
 3. Predsjednik i povjerenik podružnice za svoju podružnicu,
 4. Predsjednik i povjerenik ogranka za svoj ogranak,
 5. nadležna tijela Državne uprave.

 

REVIZIJA ČLANSTVA

Članak 13.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po podružnicama i ograncima.

(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka, a posebno nakon loših izbornih rezultata i/ili ozbiljno poremećenih odnosa unutar Ogranka ili Podružnice, odnosno postojanja sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.

(3) U slučaju neizvršavanja revizije članstva, Predsjednik podružnice dužan je Predsjednika ogranka, koji nije proveo reviziju članstva, prijaviti Nadzornom odboru. U slučaju neizvršavanja revizije članstva, Predsjednik stranke dužan je Predsjednika podružnice, koji nije proveo reviziju članstva, prijaviti Nadzornom odboru.

 

Članak 14.

(1) Odluku o reviziji članstva donosi Predsjedništvo Stranke.

(2) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju revizija članstva može se obaviti više puta.

(3) Odluka iz st.1. ovog članka mora biti javno objavljena na službenim stranicama Stranke i Podružnice.

(4) Predsjednik Podružnice i Predsjednik Ogranka dužan je obavijestiti članove o provedbi revizije članstva putem elektroničke pošte ili putem pisma one članove koji nemaju elektroničku poštu, najmanje 10 dana prije početka provedbe postupka revizije članstva s navedenim mjestom i vremenom održavanja revizije članstva.

(5) Predsjednik Podružnice i Predsjednik Ogranka ima rok od najduže 30 dana da provede reviziju članstva na način da kontaktira članove i pisano potvrdi njihovo članstvo putem pošte ili elektronski.

(6) Revidirano stanje članstva Predsjednik Ogranka dužan je dostaviti Predsjedniku ili povjereniku podružnice ili Organizacijskom tajniku te u Središnji ured Stranke u roku 15 dana od dana zaključenja revizije članstva. Revidirano stanje članstva Predsjednik Podružnice dužan je dostaviti Organizacijskom tajniku te u Središnji ured Stranke u roku 15 dana od dana zaključenja revizije članstva.

 

OGRANCI

Članak 15.

(1) Najniži ustrojstveni oblik Stranke je ogranak.

(2) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine, grada ili osnovnih jedinica mjesne samouprave (mjesni odbori, gradski kotarevi ili četvrti).

(3) Ogranak se može osnovati ako na području za koje se osniva ima najmanje pet (5) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u Ogranku padne na manje od pet (5), Ogranak se smatra raspuštenim. Predsjednik ili povjerenik Podružnice kojoj pripada Ogranak ili Predsjedništvo stranke dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Ogranka u roku od trideset (30) dana, a ponovni postupak organiziranja Ogranka može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(4) Tijela ogranka su:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik,
 4. Tajnik.

(5) Skupština ogranka tajnim glasovanjem bira Predsjednika, Tajnika i članove Predsjedništva ogranka.

(6) Osnivačku skupštinu čine svi redovni članovi Stranke na području za koje se osniva Ogranak, upisani u Registar članova petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

(7) Osnivačku skupštinu Ogranka saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo Podružnice na čijem se području ogranak nalazi ili Predsjedništvo Stranke.

(8) Najmanje sedam (7) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom članova s pravom glasa.

(9) Ogranak se smatra osnovanim u trenutku izbora Predsjednika Ogranka.

(10) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (7) ovog članka.

(11) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo i verifikacijska komisija te imaju najmanje tri člana.

(12) Na odluke Osnivačke skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

 

Članak 16.

(1) Izborna Skupština Ogranka održava se najkasnije 90 (devedeset) dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Predsjedništvo ogranka.

(2) Izbornu skupštinu čine svi redovni članovi Stranke koji pripadaju Ogranku, upisani u Registar članova petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

(3) Odluke Izborne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50% ukupnog broja članova. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja s time da za njenu pravovaljanost u ovom slučaju mora biti prisutna 1/4 članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.

(4) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova nazočnih pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje provodi izbore.

(5) Radna tijela Izborne skupštine su: radno predsjedništvo i verifikacijska komisija te imaju najmanje tri člana.

 

Članak 17.

(1) Zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine Ogranka može podnijeti u pisanom obliku najmanje 25% članova Ogranka, Predsjednik ili Predsjedništvo Stranke.

(2) U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka.

(3) O opravdanosti razloga za sazivanje Izvanredne skupštine odlučuje Predsjedništvo Stranke.

(4) Predsjednik Ogranka ili Podružnice dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana očitovanja Predsjedništva Stranke o opravdanosti zahtjeva.

(5) Na odluke Izvanredne skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

 

Članak 18.

(1) Skupština tajnim glasovanjem bira i opoziva Predsjednika, Tajnika i članove Predsjedništva ogranka. Predsjedništvo Ogranka čine Predsjednik, Tajnik i sljedeći broj članova Predsjedništva biranih prema broju članova Ogranka:

 • u ograncima do 50 članova bira se tri (3) člana Predsjedništva;
 • u ograncima od 51 do 100 članova bira se pet (5) članova Predsjedništva;
 • u ograncima s više od 100 članova bira se sedam (7) članova Predsjedništva.

(2) Svaki član Ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo Ogranka.

(3) Članstvo u tijelu Ogranka prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.

 

Članak 19.

(1) Za pravovaljani izbor Predsjednika, Tajnika i članova Predsjedništva Ogranka odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izaberu Predsjednik, Tajnik i puni sastav Predsjedništva Ogranka, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze po dva kandidata s najviše dobivenih glasova.

(3) U drugom krugu izabrani su kandidati s najviše glasova.

(4) Ako ni u drugom krugu nije izabran Predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

(5) Ako se ni u drugom krugu ne izabere tajnik ili potreban broj članova Predsjedništva, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik Ogranka mora sazvati u roku od 30 dana.

 

Članak 20.

(1) Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Ogranka, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga Tajnik.

(2) Za rad Ogranka i Predsjedništva Ogranka, Predsjednik Ogranka odgovara Skupštini, Predsjedništvu Podružnice, Predsjedništvu i Nadzornom odboru Stranke.

(3) Tajnik Ogranka pomaže u radu Predsjedniku, vodi dokumentaciju Ogranka, priprema i šalje pozive za sjednice Predsjedništva i Skupštine Ogranka. Zamjenjuje predsjednika Ogranka kad je on spriječen. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama Predsjednika Ogranka.

(4) Tajnik Ogranka ili član Predsjedništva vodi zapisnik na svakoj sjednici Predsjedništva Ogranka. Predsjednik Ogranka dostavlja zapisnik Predsjedniku Podružnice i članovima Predsjedništva Ogranka putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.

 

Članak 21.

(1) Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela Ogranka ili tijela u cjelini, u pisanom obliku može podnijeti najmanje 20% članova Skupštine Ogranka, Predsjedništvo Ogranka i Podružnice, predsjednik Ogranka ili Predsjedništvo Stranke.

(2) Prijedlog za opoziv mora biti obrazložen, a dostavlja se predsjedniku Ogranka u pisanom obliku. O opravdanosti zahtjeva odlučuje Predsjedništvo Stranke.

(3) U slučaju opravdanosti prijedloga za opoziv, predsjednik Ogranka dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana.

(4) Ako predsjednik Ogranka ne sazove Izvanrednu skupštinu Ogranka, sazvat će je Predsjedništvo Podružnice ili Predsjedništvo Stranke.

(5) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke predsjednika Ogranka, kao i većine članova Predsjedništva Ogranka, Predsjednik Podružnice, nakon konzultacija s Predsjedništvom Stranke, sazvat će Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka radi izbora tog tijela.

(6) Na postupak opoziva primjenjuju se pravila koja vrijede i za izbor.

(7) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke člana Predsjedništva Ogranka, Predsjedništvo Ogranka ovlašteno je kooptirati do 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja članova Predsjedništva.

 

Članak 22.

(1) Predsjedništvo Ogranka na prijedlog predsjednika Ogranka donosi program rada Ogranka i program razvoja općine ili grada kao izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

 

PODRUŽNICE

Članak 23.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik stranke je Podružnica.

(2) Podružnica Stranke osniva se za područje regije. Područje koje pokriva Podružnica određuje se odlukom Predsjedništva.

(3) Podružnica se može osnovati ukoliko na području regije ima najmanje deset (10) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u Podružnici padne na manje od deset (10), Podružnica se smatra raspuštenom. Predsjedništvo stranke dužno je pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Podružnice u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Podružnice može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(4) Tijela podružnice su:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik,
 4. Tajnik.

(5) Osnivačku skupštinu čine svi redovni članovi Stranke na području za koje se osniva Podružnica, upisani u Registar članova trideset (30) dana prije održavanja Skupštine.

(6) Osnivačku skupštinu Podružnice saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo Stranke.

(7) Najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom članova s pravom glasa.

(8) Osnivačka skupština tajnim glasovanjem bira Predsjednika, Tajnika i članove Predsjedništva podružnice.

(9) Podružnica se smatra osnovanom u trenutku izbora Predsjednika podružnice.

(10) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (6) ovog članka.

(11) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje po tri člana.

(12) Na odluke Osnivačke skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

 

Članak 24.

(1) Izborna Skupština Podružnice održava se najkasnije 120 dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Predsjedništvo podružnice.

(2) Radna tijela Skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.

(3) Skupštinu Podružnice čine svi redovni članovi Stranke koji pripadaju Podružnici, upisani u Registar članova trideset (30) dana prije održavanja Skupštine, dok njihov broj ne prijeđe sto (100) članova, a nakon toga izabrani delegati. Delegati za Skupštinu Podružnice biraju se na neposrednim izborima. Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih pet (5) članova Podružnice bira po jedan delegat.

(4) Na odluke Izborne skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

 

Članak 25.

(1) Zahtjev za održavanje Izvanredne skupštine mogu podnijeti Predsjedništvu Podružnice, najmanje tri predsjedništva ogranaka, 20% članova Podružnice i Predsjednik Stranke. U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka. Opravdanost zahtjeva ocjenjuje i konačnu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.

(2) Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana sukladno odluci Predsjedništva.

(3) Za sastav Izvanredne skupštine i odluke odgovarajući se primjenjuje članak 27. Stavak 3, 4 i 5 ovog Pravilnika.

 

Članak 26.

(1) Skupština tajnim glasovanjem bira i opoziva članove Predsjedništva Podružnice. Predsjednik i Tajnik Podružnice biraju se na neposrednim izborima. Skupština tajnim glasovanjem opoziva Predsjednika i Tajnika Podružnice. U slučaju da su izbori za Predsjednika i Tajnika Podružnice odvojeni od Skupštine, pravo glasa imaju članovi prema članku 24. stavku 3. ovog Pravilnika.

(2) Predsjedništvo Podružnice čine Predsjednik, Tajnik i sljedeći broj biranih članova Predsjedništva prema broju članova Podružnice:

 • u podružnicama do 50 članova bira se do pet (5) članova Predsjedništva;
 • u podružnicama od 50 do 150 članova bira se sedam (7) članova Predsjedništva;
 • u podružnicama s više od 150 članova bira se devet (9) članova Predsjedništva.

(3) Svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za Predsjednika podružnice pod uvjetom da pribavi pisanu podršku najmanje deset posto (10%) redovnih članova Podružnice. Sastavni dio kandidature za Predsjednika je prijedlog kandidata za Tajnika.

(4) Svaki član podružnice može istaknuti svoju kandidaturu za birane članove Predsjedništva.

(5) Članstvo u tijelu podružnice prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.

(6) U slučaju nemogućnosti formiranja predsjedništva podružnice zbog opravdanih razloga, Predsjedništvo stranke može imenovati Povjerenika koji preuzima funkciju predsjedništva podružnice, te samim tim sva prava i obveze istog, do ponovnog ostvarivanja uvjeta za formiranje predsjedništva podružnice.

 

Članak 27.

(1) Za pravovaljani izbor predsjednika, tajnika i članova Predsjedništva podružnice odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izaberu predsjednik, tajnik i puni sastav Predsjedništva Podružnice, odmah će se provesti drugi krug izbora u koji ulaze po dva kandidata s najviše dobivenih glasova.

(3) U drugom krugu izabrani su kandidati s najviše glasova.

(4) Ako ni u drugom krugu nije izabran Predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

(5) Ako se ni u drugom krugu ne izabere tajnik ili potreban broj članova Predsjedništva, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik podružnice mora sazvati u roku od 30 dana.

 

Članak 28.

(1) Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Podružnice, a u odsutnosti ili spriječenosti

mijenja ga tajnik.

(2) Tajnik Podružnice pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju Podružnice, priprema i šalje pozive za sjednice Podružnice i Skupštine. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika Podružnice.

(3) Tajnik Podružnice ili član Predsjedništva Podružnice vodi zapisnik na svakoj sjednici Podružnice. Tajnik Podružnice dostavlja zapisnik predsjedniku Podružnice i članovima Predsjedništva putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.

(4) Za materijalno – financijsko poslovanje Podružnice odgovoran je Predsjednik Podružnice.

 

Članak 29.

(1) Predsjedništvo Podružnice na prijedlog predsjednika donosi program rada Podružnice i program razvoja županije, kao i izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

 

KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

Članak 30.

(1) Kandidate za izbor Predsjednika i Glavnog tajnika Stranke utvrđuje Predsjedništvo Stranke temeljem prethodno provedenog kandidacijskog postupka.

(2) Svaki član Stranke može se kandidirati za dužnosti iz točke 1. ovog članka pod uvjetom da pribavi pisanu podršku najmanje deset posto (10%) redovnih članova stranke.

(3) Svaki član Stranke može biti kandidat za sve funkcije u Predsjedništvu i Nadzornom odboru.

 

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 31.

(1) Na sve sjednice i radne sastanke Predsjedništva Ogranka i Podružnice obvezno se pozivaju članovi Predsjedništva Stranke s područja Ogranka ili Podružnice, vijećnici općinskih, odnosno gradskih vijeća iz pripadajućeg Ogranka te vijećnici županijskih skupština, odnosno Skupštine Grada Zagreba, kao i povjerenici u Podružnici.

(2) Članovi Predsjedništva Stranke te vijećnici koji nisu članovi tijela iz st. 1 ovog članka, imaju pravo sudjelovati u radu tih tijela, ali bez prava odlučivanja.

(3) Sjednice svih tijela Stranke u svim ustrojbenim oblicima u pravilu se sazivaju elektroničkom poštom najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja. Članovima tijela koji nemaju elektroničku poštu pozivi se dostavljaju u pisanom obliku. Iznimno se sjednice mogu sazvati i u kraćem vremenu, ali ne kraćem od 12 sati prije održavanja.

(4) Članovi se informiraju o aktivnostima i odlukama tijela Stranke putem internetskih stranica Stranke.

(5) Javna rasprava o prijedlozima dokumenata počinje danom objave prijedloga na internim internetskim stranicama Stranke.

(6) U slučaju hitnosti ili nekog drugog opravdanog razloga, predsjednici tijela Stranke mogu održati dopisnu sjednicu Predsjedništva. Na dopisnoj sjednici Predsjedništva mogu se usvajati samo odluke čiji je prijedlog dostavljen u cjelini i obrazložen. Odluka se smatra usvojenom ako se za prihvaćanje izjasni najmanje 2/3 članova Predsjedništva.

 

SREDIŠNJI URED STRANKE

Članak 32.

(1) Predsjedništvo Stranke može na prijedlog Predsjednika imenovati stručne suradnike Predsjedništva za razna područja.

 

Članak 33.

(1) Središnji ured obavlja administrativne, stručne, informativne, savjetodavne, poslove arhiviranja i druge poslove vezane za unaprjeđivanje i razvoj Stranke sukladno aktima Stranke.

(2) Poslove Središnjeg ureda obavljaju profesionalno zaposleni, suradnici temeljem ugovora o djelu te volonteri.

(3) Središnji ured vodi i njime upravlja Glavni tajnik Stranke koji je odgovoran Predsjedništvu Stranke.

(4) Predsjedništvo Stranke određuje, sukladno potrebama, za koje poslove je potrebno zaposlenje, vrstu ugovora o radu koji će se sklopiti i vremensko trajanje ugovora o radu.

(5) Iznimno, za obavljanje poslova iz stavka 3. ovog članka, može se sklopiti ugovor o djelu.

 

Članak 34.

(1) Središnji ured obavlja poslove iz svog djelokruga propisanog aktima Stranke, a osobito:

 • osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove za održavanje sjednica središnjih tijela, stručnih odbora Stranke te za rad dužnosnika Stranke,
 • osigurava, organizira i pruža pomoć i savjetovanje Podružnicama i Ograncima Stranke,
 • obavlja administrativne poslove, arhivira akte i dokumente Stranke,
 • vodi blagajnu i obavlja blagajničke poslove,
 • osigurava infrastrukturu i uvjete za vođenje registra članova Stranke,
 • osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove vezane uz medijsku promociju Stranke,
 • uključuje izradu, nabavku i održavanje sustava neophodnih za rad Stranke,
 • osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja poslove po zadacima Izbornog stožera u izbornoj godini,
 • okuplja, osigurava i koordinira vanjskim suradnicima i volonterima Stranke.

(2) Glavni tajnik Stranke kao voditelj Središnjeg ureda Stranke koordinira poslove:

 • financijskog i materijalnog poslovanja,
 • odnosa s medijima i javnošću,
 • osiguravanja izrade godišnjeg plana prihoda i rashoda, završnog računa i izvješća,
 • komunikacije s državnim službama, uključujući izradu i dostavu izvješća,
 • prikupljanje podataka s terena na zahtjev Predsjednika i Predsjedništva,
 • vođenja evidencije kadrova i osposobljavanja za rad u Središnjem uredu,
 • organizira sjednice središnjih tijela stranke,
 • koordinira rad svih tajnika.

(3) Međunarodni tajnik:

 • koordinira suradnju u okviru međunarodnih političkih asocijacija,
 • organizira radionice koje se financiraju iz međunarodnih sredstava,
 • aktivno prati međunarodnu političku scenu,
 • radi i sve druge poslove iz područja međunarodne suradnje.

(4) Politički tajnik:

 • radi političke analize (detektiranje i definiranje tema u fokusu, anticipiranje tema, predlaganje tema s kojima Stranka izlazi u javnost),
 • priprema i artikulira političke stavove Stranke u koordinaciji s Predsjednikom i Predsjedništvom,
 • razvija i koordinira izradu javnih politika Stranke,
 • rukovodi izbornim stožerom,
 • prati političko djelovanje organizacijskih oblika,
 • vodi brigu o edukaciji članstva,
 • koordinira rad programskih Foruma,
 • radi i sve druge poslove iz okvira političkog djelovanja stranke.

(5) Organizacijski tajnik:

 • odgovoran je, te vodi i održava središnji registar članova Stranke,
 • koordinira i prati rad ogranaka i podružnica,
 • koordinira i aktivno radi na primanju novih članova,
 • sudjeluje u radu Predsjedništva stranke kada su na dnevnom redu teme koje su iz njegove domene djelovanja,
 • radi i sve druge poslove iz područja organizacije ogranaka, podružnica i cijele stranke.

(6) Politički, organizacijski i međunarodni tajnik mogu imati pomoćnike, koje odobrava predsjedništvo stranke, na prijedlog Glavnog tajnika.

 

Članak 35.

(1) Za obavljanje povremenih ili privremenih stručnih poslova na prijedlog može se angažirati vanjske suradnike.

(2) Vrsta, obim, područje, vrijeme trajanja i iznos naknade utvrđuju se ugovorom o radu, odnosno ugovorom o djelu.

(3) Odluku o prijemu u radni odnos donosi Predsjedništvo, a na prijedlog Predsjednika Stranke i Glavnog tajnika Stranke.

(4) Prednost u zapošljavanju ili angažiranju imaju osobe koje su volontirale u središnjem ili uredu Stranke najmanje 6 mjeseci.

(5) Predsjedništvo može zatražiti na uvid dokaze o stručnosti, kompetentnosti i ispravnosti kandidatkinje ili kandidata za radno mjesto, a za njihovo utvrđivanje provesti će se intervju.

 

Članak 36.

(1) U Središnjem uredu, radi stjecanja znanja, iskustva i vještina mogu raditi volonteri, bez zasnivanja radnoga odnosa.

(2) Volonteri imaju pravo na naknadu putnih troškova.

(3) Odluku iz st. 1 ovog članka donosi Predsjednik.

(4) Ako zakonom nije drugačije određeno, na volontera se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće.

(5) Na volontere se primjenjuju odredbe Zakona o volonterstvu.

 

Članak 37.

(1) Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web – stranicama Stranke.

 

Članak 38.

(1) Predsjedništva ogranaka i podružnica, izabrana u skladu s prethodno usvojenim Pravilnikom o članstvu i ustroju stranke, mogu ostati u istom sazivu do sljedećih unutarstranačkih izbora.

 

U Zagrebu 2.9.2023.

 

Ivica Puljak

Predsjednik Stranke

Temeljem članka 30. stavka 7. točke 5.) Statuta, Skupština Stranke Centar na svojoj sjednici održanoj 2. rujna 2023. godine donijela je:

PRAVILNIK O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se materijalno – financijsko poslovanje Stranke Centar (u daljnjem tekstu: Stranka) na način da se utvrđuju prihodi, rashodi, pravo stvaranja obveza, financijski planovi, financiranje Stranke, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom, izvještavanje i druga pitanja financijske naravi.

(2) Materijalno-financijsko poslovanje Stranke obavlja se sukladno Statutu Stranke, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te drugih pratećih propisa koji reguliraju financijsko poslovanje.

 

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve organizacijske oblike Stranke.

 

Članak 3.

(1) Za tumačenje i nadzor nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika nadležan je Nadzorni odbor Stranke.

 

Članak 4.

(1) Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se na razini Središnjeg ureda Stranke te na razini podružnica, odnosno ogranaka ukoliko podružnica još nije osnovana.

(2) Za materijalno-financijsko poslovanje Stranke odgovoran je Predsjednik Stranke, a za materijalno financijsko poslovanje podružnica ili ogranaka odgovorni su predsjednici podružnica ili ogranaka.

(3) Predsjednici podružnica ili ogranaka mogu ugovarati i na drugi način preuzimati financijske i materijalne obveze samo na razini Podružnice ili ogranka do iznosa sredstava koja su dodijeljena Podružnici ili ogranku.

(4) S vlastitim prikupljenim sredstvima Podružnica može raspolagati do iznosa od 70% dok s ostatkom raspolaže Središnji ured Stranke.

 

Članak 5.

(1) Stručne poslove vezane uz obradu materijalno-financijske dokumentacije obavlja Središnji ured Stranke. On je zadužen za vođenje financija Stranke, skrbi o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju plana, donošenju odgovarajućih odluka u svezi s ostvarivanjem tog plana te vodi brigu o pravodobnom izvršavanju zakonskih obveza Stranke te redovito izvješćuje Predsjednika Stranke.

(2) Materijalno-financijska dokumentacija vodi se prema računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti i urednosti te ažurnom evidentiranju poslovnih događaja.

(3) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u rokovima propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

(4) U financijskim poslovima vezanima za podružnice Središnjem uredu stranke pomaže tajnik podružnice.

 

Članak 6.

(1) Svu financijsku dokumentaciju kojom se stvaraju obveze Stranke ovjerava Predsjednik Stranke.

 

Članak 7.

(1) Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine  i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje kao i druga područja koja se odnose na računovodstvo Stranke, definirani su Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Članak 8.

(1) Odlukom Predsjedništva Stranke, vođenje materijalno-financijskog poslovanja može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi, osposobljenoj i registriranoj za tu djelatnost, o čemu se sklapa ugovor.

 

II. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 9.

(1) Financijski izvještaji su: izvještaji o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.

(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu (izvještaj o donacijama i polugodišnje).

(3) Financijski izvještaj za razdoblja u tijeku poslovne godine (polugodišnji izvještaj o donacijama) čuva se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine.

(4) Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije, odnosno Stranke.

(5) Financijski izvještaj je javni dokument te se objavljuje na web-stranici Stranke.

(6) Stranka je dužna dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj zajedno s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

 

Članak 10.

(1) Godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

 

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Stranke najmanje jednom godišnje, za izvještajno razdoblje, te o svojim nalazima podnosi izvješće na svakom sljedećem redovnom zasjedanju Predsjedništva Stranke.

 

Članak 12.

(1) Na zahtjev Nadzornog odbora, Središnji ured Stranke obvezan je osigurati uvid u sve dokumente o materijalno-financijskom poslovanju Stranke (knjigovodstvene isprave: računi, predračuni; financijski dokumenti: virmani, izvodi, uplatnice, isplatnice, čekovi, mjenice, specifikacije, obračuni, putni nalozi i sl.).

 

III. FINANCIRANJE STRANKE

Članak 13.

(1) Stranka za svoju političku aktivnost može stjecati prihode:

 1. od priloga;
 2. od članarina;
 3. od donacija;
 4. od tvrtki i zadruga u vlasništvu Stranke;
 5. sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima;
 6. iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave;
 7. prodajom materijala s logotipom stranke;
 8. iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka.

(2) Financijska sredstva iz prethodnog stavka Stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje svojih ciljeva utvrđenih Statutom, Programom i godišnjim financijskim planom.

(3) Sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti političkih stranaka prihodi su podružnica i ogranaka, koje se tretiraju prema stavku 4. članka 4.

 

Članak 14.

(1) Član Stranke dužan je redovito plaćati članarinu.

(2) Članarina se uplaćuje na žiro-račun Stranke, a prikupljeni iznos s osnove uplaćene članarine prihod je Podružnica i ogranaka, koje se tretiraju prema stavku 4. članka 4.

(3) Članarina se uplaćuje jednokratno za cijelu godinu.

(4) Članarina se može uplatiti i kvartalno, i to: do 10. travnja za prvi kvartal, 10. srpnja  za drugi kvartal, 10. listopada za treći kvartal i 10. siječnja za četvrti kvartal.

(5) Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog člana:

 1. za zaposlene 3 EUR mjesečno,
 2. za umirovljenike 1,5 EUR mjesečno,
 3. za članove koji ostvare naknade i osobna primanja koji proizlaze iz mandata Stranke odluku o visini mjesečne članarine donosi Predsjedništvo.

(6) Ako član Stranke nije dostavio podatke o svom radno-pravnom statusu do kraja tekuće godine, smatra se da je u smislu ovoga Pravilnika navedeni član zaposlena osoba.”

(7) Pod mandatom Stranke podrazumijevaju se mandati vijećnika, članova nadzornih odbora i upravnih Vijeća, te mandati zastupnika.

(8) Ako član Stranke ostvaruje naknadu koja proizlazi iz mandata Stranke (općinski, gradski ili županijski vijećnik ili je član upravnog vijeća ili nadzornog odbora), a nezaposlen je te mu je naknada jedino primanje, Skupština podružnice može donijeti odluku da se takav član oslobodi plaćanja članarine.

 

Članak 15.

(1) Nezaposleni, učenici, studenti i članovi slabijeg imovinskog stanja (primatelji socijalnih naknada i/ili minimalnog dohotka) oslobođeni su plaćanja članarine.

(2) Članovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka u slučaju nemogućnosti plaćanja članarine dužni su podnijeti Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine i predati ga pismeno ili elektronskim putem predsjedništvu podružnice kojoj pripadaju ili Središnjem uredu Stranke. Odluku o odobrenju ili odbijanju Zahtjeva donosi predsjedništvo podružnice ili predsjedništvo Stranke ako ogranak tog člana nije dio neke podružnice.

(3) Odluku o oslobađanju plaćanja članarine predsjednik podružnice dužan je dostaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

(4) Neopravdano neplaćanje članarina proisteklih iz mandata stranke može biti valjan razlog za suspenziju članstva, o čemu će odluku donijeti Predsjedništvo stranke.

 

Članak 16.

(1) Središnji ured Stranke kvartalno izvještava ogranke o izvršavanju obveze članova iz njihova ogranka o izvršavanju obveze plaćanja članarine.

 

Članak 17.

(1) Donacije (dobrovoljni prilozi) za redovnu političku aktivnost Stranke su uplate koje mogu davati fizičke i pravne osobe, povremeno ili redovno, tj. jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine, u obliku novca i proizvoda, odnosno usluge Stranci bez naplate.

(2) Za donacije u nenovčanom obliku fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun koji glasi na Stranku, na kojem treba biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te da ne podliježe naplati.

(3) Pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.

 

Članak 18.

(1) Donacije u novcu za redovnu političku aktivnost Stranke fizičke i pravne osobe uplaćuju na središnji žiro-račun Stranke.

 

Članak 19.

(1) Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora, a to su donacije za koje u trenutku uplate nisu poznati podaci o donatoru.

(2) Ako Stranka dobije donacije iz nedopuštenih izvora, dužna ih je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a uplaćena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

(3) Isti postupak odnosi se i na zabranjene donacije i pogodovanja navedena u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

 

Članak 20.

(1) Donacije u novcu za financiranje troškova izborne promidžbe Stranke uplaćuju se na poseban žiroračun Stranke, koji je otvoren i namijenjen isključivo za financiranje izborne promidžbe.

(2) Broj računa objavljen je na web-stranici Stranke, multivalutaran je i na njega se mogu, osim u eurima, obavljati i uplate u drugim valutama iz inozemstva.

(3) Sredstva prikupljena iz ove vrste donacija koriste se isključivo za financiranje izborne promidžbe.

 

Članak 21.

(1) Stranka je dužna voditi evidenciju o primitku donacija, kako za redovnu političku aktivnost, tako i za financiranje izborne promidžbe, i to na dnevnoj osnovi, za svaki mjesec u kalendarskoj godini.

(2) Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te o financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe propisuje obrasce temeljem kojih je Stranka dužna voditi dnevne i mjesečne evidencije te na temelju mjesečnih Stranka mora, s danom 31. prosinca tekuće godine, sastaviti godišnju evidenciju o donacijama, a prema propisanim obrascima.

(3) Evidencije iz stavka 1 i stavka 2 ovog članka ovjeravaju se pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

 

Članak 22.

(1) Stranka je dužna izdati potvrdu o primitku donacije i dostaviti je svakom donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije.

(2) Potvrda se izdaje u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava Stranka, a drugi se dostavlja donatoru.

(3) Obrazac potvrde propisan je Pravilnikom o donacijama.

 

Članak 23.

(1) Stranka je za primljene donacije tijekom godine, a koje se odnose na redovnu političku djelatnost, dužna izraditi izvješće o donacijama za šestomjesečno razdoblje te ga najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Ako stranka u prvih šest mjeseci tekuće godine nije primila donacije dužna je do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nije primila donacije.

(2) Stranka je isto tako dužna izraditi izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i dostaviti ga nadležnom izbornom povjerenstvu s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, i to u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodno izvješće) te u roku od 30 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća), a izvješća se također objavljuju na web-stranicama Stranke.

 

Članak 24.

(1) Financijska sredstva koje Stranka dobije iz proračuna, a koristi za financiranje izborne promidžbe, uplaćuju se na posebne račune otvorene isključivo u tu svrhu. O primljenim sredstvima Stranka je dužna sastaviti financijsko izvješće te ga u roku od 30 dana dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.

(2) Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

(3) Izvješće mora biti ovjereno pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

 

Članak 25.

(1) Stranka je dužna izraditi izvješće o troškovima izborne promidžbe, a koje mora sadržavati vrstu troška, datum isplate, iznos isplate, odnosno iznos tržišne vrijednosti usluge ili proizvoda na računu koji ne podliježe naplati te naziv i adresu i OIB primatelja.

(2) Stranka je dužna dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, i to:

7 dana prije održavanja izbora:

 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
 • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

30 dana nakon održanih izbora:

 • Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe

 

Članak 26.

(1) Troškovi poslovanja Stranke su troškovi zaposlenih, materijalni troškovi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, rashodi za donacije te ostali rashodi.

(2) Troškovi poslovanja nastaju temeljem odluka, ugovora i naloga, a što se donosi na postojećim tijelima Stranke, sukladno zakonskim propisima.

 

Članak 27.

(1) Sve materijalno-financijske dokumente kojima se stvara financijska obveza potpisuje Predsjednik Stranke.

 

IV. NOVAC I PRAVO RASPOLAGANJA NOVCEM

Članak 28.

(1) Stranka ima žiro-račun za redovno poslovanje otvoren kod poslovne banke prema odluci Predsjedništva.

(2) Poseban žiro-račun otvoren je za financiranje izborne promidžbe.

(3) Za redovno financijsko poslovanje podružnica definiraju se budžeti (raspoloživa sredstva) podružnica. Predsjedništvo može donijeti odluku, ako smatra da sredstva Središnjeg ureda neće biti dostatna za redovnu ili izbornu aktivnost, da preraspodjeli sredstva iz predviđenih budžeta podružnica, uz suglasnost predsjednika podružnice.

(4) Sve podružnice moći će na temelju odluke Skupština podružnica raspolagati sredstvima koje Podružnica ostvaruje iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u smislu članka 4. stavak 4. Evidenciju troškova te podmirenje troškova provodit će Središnji ured uz pomoć tajnika podružnice.

(5) Pravo raspolaganja novčanim sredstvima na žiro-računu Stranke ima Predsjednik Stranke kao zakonski zastupnik, kao i osoba koju on ovlasti, što se potvrđuje ugovorom s bankom.

(6) Za pravo uvida u stanje žiro-računa Stranke, kao i za obavljanje dnevnih transakcija, ovlašten je Glavni tajnik Stranke, dok je za budžete podružnica ovlašten predsjednik Podružnice, uz prethodnu ovjeru i potpis Glavnog tajnika Stranke.

(7) Maksimalni iznos dopuštenog raspolaganja za jedan poslovni događaj utvrđuje Predsjedništvo, kako za Središnji ured Stranke, tako i za podružnice.

 

Članak 29.

(1) Sva plaćanja se osim virmanski mogu obavljati i debitnim karticama poslovne banke, koje su izdane svim osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima.

(2) S redovnog žiro-računa Stranke podmiruju se svi troškovi poslovanja Stranke, odnosno Središnjeg ureda, kao i podružnica, te putem internih evidencija nastali troškovi terete Središnji ured ili podružnice, ovisno o nositelju troška.

 

Članak 30.

(1) Za svako plaćanje debitnom karticom potrebno je uzeti račun R1 i dostaviti ga u roku od 15 dana u Središnji ured radi daljnje obrade, s tim da se na poleđini računa napiše svrha kupnje te potpis predsjednika Podružnice ili Glavnog tajnika Stranke.

 

V. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

 Članak 31.

(1) Blagajničko poslovanje vodi se na razini Stranke i na razini podružnica. Blagajničko poslovanje Stranke vodi se u Središnjem uredu Stranke.

 

Članak 32.

(1) Podizanje gotovine, gotovinska plaćanja, dopuštena su samo ako se plaćanje ne može obaviti debitnom karticom. U tom slučaju potvrda o podignutoj gotovini, potvrda s bankomata, mora se obraditi kroz blagajničko poslovanje, a prema zakonskim odredbama.

(2) Interni obrazac PN, koji članovi Stranke ispunjavaju prije isplate putnih troškova, isti su dužni poslati emailom u Središnji ured i računovodstvo Stranke u rokovima određenim Pravilnikom o putnom nalogu.

 

VI. FINANCIJSKI PLAN STRANKE

Članak 33.

(1) Za svaku iduću kalendarsku poslovnu godinu Stranka je dužna izraditi financijski plan Stranke, najkasnije do završetka tekuće godine.

(2) Prijedlog financijskog plana Predsjedništvu Stranke podnosi Predsjednik Stranke, nakon čega Predsjedništvo utvrđuje prijedlog financijskog plana i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

(3) U sklopu financijskog plana Stranke su i financijski planovi podružnica.

(4) Predsjednici podružnica, a na temelju plana rada i aktivnosti podružnice, dužni su najkasnije do 1. studenog tekuće godine Predsjedniku Stranke predložiti financijski plan Podružnice za iduću godinu temeljem projekcije financiranja koju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

(5) Iznos sredstava za podružnice iz sredstava Stranke utvrđuje se u financijskom planu uvažavajući kriterij broja članova i broja ogranaka u sklopu pojedine Podružnice, koji se dodaje fiksnom iznosu, koji je za sve podružnice jednak. Za potrebe financiranja izborne kampanje na nacionalnoj razini, Predsjedništvo stranke odlukom može privremeno obustaviti dodjelu sredstava iz stavka 4. ovog članka onim podružnicama koje ostvaruju dovoljno prihoda iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Broj članova i broj ogranaka u pojedinoj Podružnici za izračun sredstava iz stavka 5. uzima se sa stanjem od 15. listopada tekuće godine za sljedeću godinu, a može se korigirati rebalansom temeljem podataka na dan 15. lipnja tekuće godine.

 

Članak 34.

(1) Tijekom godine, financijski plan se preispituje, razrađuje se dinamika, analiza njegova ostvarenja te, ako se uoče odstupanja od zacrtanog plana, Predsjednik Stranke može odlučiti da se pristupi izradi rebalansa financijskog plana te s tim upoznaje Predsjedništvo i Skupštinu, a postupak donošenja rebalansa potpuno je jednak postupku donošenja financijskog plana.

 

Članak 35.

(1) Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, godišnji financijski plan i program Stranke podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja kao sastavni dio financijskih izvještaja, navedenih u članku 9. ovog Pravilnika.

 

VII. IMOVINA I POPIS IMOVINE

Članak 36.

(1) Na završetku poslovne godine Stranka je dužna popisati imovinu i iskazati njezinu vrijednost radi usklađenja sa stvarnim stanjem.

(2) Za popis imovine određuje se Povjerenstvo za popis, koje Odlukom određuje Predsjednik, te se utvrđuje datum popisa, rokovi popisa te dostava izvještaja o popisu.

(3) Na zahtjev Povjerenstva, predsjednici podružnica dužni su popis imovine, koja je na korištenju u Podružnici, dostaviti u roku i na način koji im odredi Povjerenstvo.

 

Članak 37.

(1) Iskazivanjem imovine, obveza, vlastitih izvora određuje se financijsko stanje Stranke.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web-stranicama Stranke.

 

 

U Zagrebu 2.9.2023.

 

 

Ivica Puljak

Predsjednik Stranke

ETIČKI KODEKS

POLITIČKE STRANKE CENTAR

Split, 30.12.2020.

 

Na temelju članka 26, stavak 2, Statuta stranke Centar (u daljnjem tekstu: Centar), Skupština Stranke dana 30. prosinca 2020. godine, donosi novi

 

ETIČKI  KODEKS

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Etičkim kodeksom Stranke  se utvrđuju i definiraju etička načela i pravila ponašanja kojih su se članovi i zaposlenici (u daljnjem tekstu samo članovi, ali sve odredbe se odnose i na zaposlenike) Stranke Centar (u daljnjem tekstu: Stranke) dužni pridržavati, posebice prilikom obavljanja stranačkih dužnosti, u komunikaciji s drugim članovima i građanima.

(2) Svrha Etičkog kodeksa je da se što efikasnije promiču i realiziraju programska načela i ciljevi Stranke.

(3) Posebnu  dužnost  poštovanja  etičkih  načela  i  pravila  ponašanja  imaju  članovi  koji obnašaju unutarstranačke i/ili javne funkcije te svi neovisni kandidati koje Stranka podrži.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II.  ETIČKA NAČELA

Članak 2.

(1) Članovi Stranke su dužni promicati vrijednosti i djelovati u skladu s programskim načelima i ciljevima, Statutom, ovim Kodeksom i drugim propisima Stranke.

(2) Članovi  su   dužni  u  svakom   trenutku  poštovati   integritet  i   dostojanstvo  drugih članova Stranke i građana bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

(3) Članovi su dužni čuvati osobni ugled, ugled Stranke i ostalih članova te izbjegavati bilo kakva neprimjerena i nepristojna ponašanja i ophođenja.

(4)  U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, a posebno u kojima predstavljaju Stranku, članovi su dužni iznositi stavove sukladno programskim načelima i ciljevima, odnosno Statutu Stranke i ostalim odlukama stranačkih tijela, pri tome pazeći na svoj osobni ugled, ugled Stranke i njenih članova.

(5)  U  svim  oblicima  javnih  nastupa  i  djelovanja,  a  pogotovo  u  kojima  predstavljaju  Stranku, članovi  ne  smiju  iznositi  podatke  koji  bi  mogli  naštetiti  njenom  ugledu  i  narušiti povjerenje građana u njena programska načela i ciljeve.

(6) Članovi ne smiju zlouporabiti ovlasti i položaj u Stranci u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.

(7) Članovi ne smiju koristiti u nedozvoljene svrhe službene informacije o djelovanju i radu Stranke, odnosno odavati povjerljive podatke koji se tiču rada Stranke i njenih članova.

(8) Članovi su dužni poštovati Ustav i pridržavati se svih važećih zakona Republike Hrvatske.

 

III.  PRAVILA PONAŠANJA

Članak 3.

(1) Članovi su dužni savjesno ispunjavati svoje obveze prema stranci i aktivno obavljati unutarstranačke i javne dužnosti za koje su izabrani.

(2) Međusobni odnosi članova, odnosno svi oblici komunikacije moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju, te su članovi dužni izbjegavati svako neprimjereno ponašanje.

(3)   Ako član iznosi stav koji načelno nije u suprotnosti s Programom i Statutom, ali nije u skladu s usvojenim stavom Stranke ili stav Stranke o tom pitanju nije definiran, dužan je to naglasiti.

(4) Članovi su dužni u ophođenju s građanima postupati pristojno i profesionalno.

(5) Članovi su dužni izbjegavati bilo kakav sukob privatnog i javnog interesa, a u slučaju sukoba dužni su ga riješiti u javnom interesu.

(6) Članovi  ne  smiju  neovlašteno  istupati  u  ime  Stranke  ili  neovlašteno  pregovarati  i dogovarati se s predstavnicima drugih političkih opcija i/ili stranaka.

(7) Članovi su se dužni pripremati za rasprave i sjednice stranačkih tijela, kao i javne nastupe, te se držati tema rasprave i izbjegavati svađe na bilo kojoj razini.

(8) Članovi koji obnašaju unutarstranačke funkcije su dužni sudjelovati u izbornim kampanjama, a posebno oni koji su kandidati Stranke za javne funkcije.

(9) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni svoje dužnosti izvršavati profesionalno, odgovorno i aktivno.

(10) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni omogućiti biračima da ih kontaktiraju.

(11) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni s posebnom pažnjom postupati s javnim novcem i imovinom te sve prihode i troškove prikazivati transparentno i u što kraćem roku.

(12) Članovi su dužni s pažnjom postupati s imovinom Stranke.

(13) Članovi koji obavljaju javne dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti ne smiju primiti dar u vrijednosti iznad 300 kuna i/ili povlasticu koji stvaraju osnovanu sumnju u nepristranost obavljanja dužnosti. Darovima se ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja, te državna i međunarodna priznanja, odlikovanja i nagrade.

(14) Članovima nije dopušteno primati ili pružati nikakve usluge ili mjere u zamjenu za bilo koji oblik političke podrške.

(15) Članovima nije dopušteno pristrano djelovati ili diskriminirati bilo koga na temelju osobnih veza ili poznanstava.

(16) Članovi ne smiju donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes člana obitelji, poslovnog partnera te trgovačkog društva,  ustanove ili druge pravne osobe u kojoj se član Stranke namjerava zaposliti.

 

III.  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Članak 4.

(1) Član je disciplinski odgovoran:

 • ako ne poštuje Statut, Program, usvojene politike, odluke stranačkih tijela i Etički kodeks Stranke,
 • ako postupa protivno općim aktima Stranke,
 • ako ne slijedi programska načela i ciljeve Stranke,
 • ako svojim postupkom šteti ugledu Stranke i/ili njegovim članovima

(2) Teže povrede su one povrede navedene u člancima 2. i 3. ovog Kodeksa koje imaju teže značenje s obzirom na važnost, prirodu povrijeđenog dobra, opseg štete ili druge posljedice koja je povredom nastala te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena.

(3) Težim povredama će se smatrati naročito:

 1. kontinuirano nesavjesno obavljanje ili nečinjenje unutarstranačkih i javnih dužnosti,
 2. kritiziranje i ismijavanje Programa, Statuta, odluka Stranke i usvojenih politika,
 3. neovlašteno pregovaranje i dogovaranje s predstavnicima drugih političkih opcija i/ili stranaka,
 4. neovlašteno istupanje u ime Stranke,
 5. neovlaštena distribucija informacija i dokumenata Stranke medijima,
 6. plasiranje negativnih i lažnih informacija o Stranci i članovima Stranke medijima,
 7. opstruiranje izabranih dužnosnika Stranke na svim razinama,
 8. grubo vrijeđanje časti, ugleda i dostojanstva stranačkih tijela i/ili članova, uznemiravanje ili spolno uznemiravanje članova uzrokovano bilo kojom diskriminacijskom osnovom, a naročito po osnovi rasne, nacionalne ili etničke pripadnost, te spolne ili seksualne orijentacije,
 9. narušavanje ugleda članova i Stranke u javnim nastupima za Stranku te općenito društvenim javnim ili privatnim nastupima,
 10. neprimjereno postupanje prilikom unutarstranačkih izbora (trgovanje glasovima, obećavanje funkcija i sl.),
 11. višestruko ponavljanje lakših povreda,
 12. neovlašteno korištenje i/ili raspačavanje osobnih podataka članova i podataka ili informacija vezanih za rad Stranke,
 13. uništavanje imovine Stranke,
 14. davanje netočnih informacija članovima koje prouzroče štetu članu i/ili stranci,
 15. nekolegijalno ponašanje prema drugim članovima (preuzimanje zasluga za odrađeni posao, agitiranje za smjenu s funkcije uz isključivu namjeru da se ista preuzme i sl.).
 16. neutemeljeno iniciranje disciplinskog postupka od strane člana kod onih tijela koja sukladno Statutu i Etičkom kodeksu mogu inicirati disciplinski postupak. Neutemeljenost prijave ovlašten je utvrditi jedino Nadzorni forum i temeljem tog utvrđenja po provedenom postupku izreći disciplinsku mjeru;

(4) Lakše povrede su one povrede navedene u člancima 2. i 3. ovog Kodeksa koje imaju lakše značenje s obzirom na važnost, prirodu povrijeđenog dobra, opseg štete ili druge posljedice koja je povredom nastala, te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena.

(5) Lakšim povredama će se smatrati naročito:

 1. izazivanje svađe, širenje tračeva i narušavanje međuljudskih odnosa između članova,
 2. povremeno nesavjesno obavljanje unutarstranačkih i javnih dužnosti,
 3. neinformiranost i neupućenost stranačkih dužnosnika u stranačke odluke i akte koji se distribuiraju putem info mail-ova svim članovima Stranke,
 4. neprovođenje odluka stranačkih tijela,
 5. neovlašteno raspolaganje prostorijama Stranke,
 6. ometanje rada bilo kojeg stranačkog tijela,
 7. neuredno vođenje spisa/zapisnika.

(6) Član koji je pri počinjenju povrede postupao pod djelovanjem više sile ili prijetnje neće odgovarati za povredu.

(7) Nepoznavanje propisa kojima je povreda propisana člana ne oslobađa od odgovornosti za počinjenje iste.

 

IV. POSTUPAK PRIJAVE KRŠENJA PRAVILA ETIČKOG KODEKSA

Članak 5. 

(1) Prijavu za kršenje odredbi ovog Kodeksa ili Statuta Stranke može podnijeti bilo koji član stranke.

(2) Prijava se podnosi Nadzornom odboru ili Predsjedništvu Stranke.

(3) Nakon zaprimanja prijave, Nadzorni odbor će je u roku od 7 dana uzeti u razmatranje, te po potrebi zatražiti očitovanje prijavljenog člana.

(4) U slučaju potrebe, Nadzorni odbor može tražiti dodatna pojašnjenja od prijavitelja.

(5) Nakon prikupljenih informacija, Nadzorni odbor izriče sankciju ili odbacuje prijavu.

(6) Odluka se mora putem elektroničke pošte dostaviti Predsjedništvu stranke, prijavitelju i prijavljenom članu.

(7) Odluka mora biti donesena u roku od 30 dana od zaprimanja prijave.

(8) U slučaju da prijavitelj ili prijavljeni član nisu zadovoljni donesenom Odlukom, mogu uložiti prigovor Predsjedništvu stranke u roku od 7 dana od zaprimanja Odluke.

(9) Predsjedništvo je dužno razmotriti prigovor i donijeti Odluku u roku od 7 dana od dana zaprimanja prigovora, te o svojoj odluci obavijestiti prijavitelja i prijavljenog člana.

 

V. SANKCIJE

Članak 6. 

(1) Nadzorni odbor/Predsjedništvo stranke mogu izreći sljedeće sankcije:

 1. opomena
 2. privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine
 3. isključenje iz Stranke
 4. (2) Sankcije iz čl. 6. st. 1. i 2. izriču se za lakše povrede.
 5. (3) Sankcije iz čl. 6. st. 2. i 3. izriču se za teže povrede.

 

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranicama Stranke.

 

 

Supredsjednici Stranke:

Dario Carev
Dalija Orešković
Marijana Puljak
Marin Račić